Vedtægter Sønderborg eSport.

§1 Navn

Sønderborg eSport

§2 Hjemsted

Business College Syd.

Søndre Landevej 30, 6400 Sønderborg.

 

§3 Formål

Stk 1. Sønderborg eSport har til formål at fremme eSporten i og omkring Sønderborg Kommune, for alle som udviser interesse eller kunne tænke sig at vide mere om eSport.

Stk 2. Foreningen har til formål at kombinere eSport med socialt samvær, kost og motion.

Stk 3. Foreningen har til formål at udvikle spillernes evne, samt lyst til at konkurrerer mod andre eSports foreninger og klubber.

 §4 Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet Business College Syd.

§5 Medlemsforhold

Stk. 1. Indmeldelse skal ske via udfyldelse af skema inde på hjemmesiden, samt træner/bestyrelse kontakter vedkommende efterfølgende. Indmeldelsen kræver at personen vil efterleve klubbens love og vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger et kontingent, der skal stå i relation til klubbens indtægter og udgifter. Kontingent kan betales én gang hvert halve år, eller én gang årligt. Er beløbet ikke indbetalt rettidigt anses medlemmet for udmeldt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan idømme karantæne, foretage udelukkelse eller eksklusion af et medlem, såfremt et flertal i bestyrelsen finder en begrundet grund hertil.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Ved kontingentrestance kan udmeldelse ikke foretages.

Stk. 5. Ved udmeldelse kan kontingentet ikke refunderes.

Stk. 6. Kontingentet skal være med til at finansiere klubbens aktiviteter og drift.

Stk 7. Støttemedlemmer optages frit efter indstilling fra et fuldgyldigt medlem af Juridisk Forening, optagelse kan dog nægtes af et flertal i bestyrelsen. Et Støttemedlemskab har følgende begrænsninger:

 • Bestyrelsen definerer hvilke foreningsarrangementer støttemedlemmer kan deltage i.
 • Rabataftaler er ikke omfattet støttemedlemmer.
 • Prisen for et støttemedlemskab fastsættes af bestyrelsen til det konstituerende bestyrelsesmøde.

Stk 8. Ved indmeldelse accepterer man at foreningen har ret til at tage og bruge billeder til pr/event/markedsføringsmateriale m.m.

 

§6 Ledelse

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse varetages af følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem

Stk. 2.  Disse 5 udgør sammen med 2 suppleanter, bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Stk. 4. Valgbar til bestyrelsen er personer over 18 år. Medlemskab af Sønderborg eSport er en forudsætning for at bestride en bestyrelsespost.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Ved bestyrelsesmøder føres der protokol. Den resterende forretningsorden fastsættes af bestyrelserne.

Stk. 6. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til grupper eller enkeltpersoner uden for bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal varetage følgende opgaver:

 • at arbejde for at klubbens love og vedtægter efterleves
 • at spillere og trænere har det fornødne materiale
 • at klubbens formue forvaltes på en ansvarlig måde
 • at drive klubhus for klubbens medlemmer
 • at ansætte trænere
 • at arrangementer der afholdes af klubben forløber planmæssigt
 • at samarbejde med kommunen
§7 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar. Indkaldelse skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen ved avertering på E-mail, klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset.

Stk. 2. Stemmeberettiget er medlemmer som har været aktive i foreningen over 3 måneder, der er fyldt 15 år eller dennes værge, som er fremmødt ved generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance er frataget retten til at stemme.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

 • Valg af dirigent.
 • Aflæggelse af årsberetning.
 • Godkendelse af det reviderede regnskab samt næste års budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
 • Eventuelt.

Generalforsamlingens protokol føres af et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Med undtagelse af suppleanter skal alle personvalg ske ved skriftlig afstemning og vedtages ved flertalsafstemning. I de tilfælde, hvor der opstiller flere personer end der er pladser til, foretages afstemningen ved på en og samme stemmeseddel at angive navnene på de personer, der skal besætte pladserne. Valgperioden er to år for bestyrelsesmedlemmer, og et år for suppleanter og revisorer. Der kan forekomme valgperioder på et år for bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen i en periode har været mindre end 7 aktive bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Valg til bestyrelsen.

På ulige år vælges:

 • formand, bestyrelsesmedlem på lige år vælges:
 • Kasserer, næstformand, bestyrelsesmedlem og hvert år vælges:
 • to suppleanter, revisor
§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

§9 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet føres af klubbens kasserer og formand, samt revideres af en revisor, som vælges på generalforsamlingen.

§10 Hæftelse

Stk. 1. Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for de forpligtigelser, som klubben indgår. Der hæftes udelukkende med klubbens respektive formue.

Stk. 2. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§11 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede på en generalforsamling.

Stk. 2. I indkaldelsen til generalforsamlingen skal klubbens medlemmer informeres om, at der på den kommende generalforsamling skal stemmes om vedtægtsændringer.

§12 Opløsning eller sammenlægning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af klubben kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt til dette specielle formål. Beslutning om opløsning kræver at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Stk. 2. Ved opløsning overdrages hele formuen til velgørende formål i lokalområdet.

Stk. 3. Ved sammenlægning af en eller flere klubber følges § 12 vedrørende vedtægtsændringer.

§13 Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§14 Ikrafttræden

Nærværende lov og vedtægter træder i kraft d. 28-02-2019